دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : ناصر   حقوقی راد

پست الکترونیکی : n-hoghoughi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : انگل شناسی وزیست شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی انگل شناسی

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1382/03/01

ناصر حقوقی راد

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^